Přihlásit
Výběr jazyka:  Čeština    English    Polski    Română  

Pravidla

Herní účet

1. Hráč mů¸e mít pouze jeden herní účet registrovaný na jednu e-mailovou adresu.

2. Název účtu/rodiny nesmí obsahovat ¸ádné vulgární či jinak urá¸ející výrazy či názvy jiných mafia her. Vedení hry si vyhrazuje právo na originalitu svých jmen. Veškeré napodobeniny těchto jmen budou trestány.

3. Přihlašování na jiný účet je povoleno pouze se souhlasem majitele hry, v opačném případě bude tento přečin trestán.

4. Je zakázáno přihlašování více účtů různých hráčů z jedné domácnosti se stejným připojením na internet (se stejnou IP adresou). Pokud v jedné domácnosti hraje více účtů, jsou hráči povinni tuto skutečnost nahlásit členovi týmu. V opačném případě bude nenahlášení pova¸ováno za multiúčet a trestáno BANem.

5. Hráči hrající na stejné IP adrese nejsou nijakým způsobem omezeni. 

6. Pro jednu IP adresu je stanoven limit tří účtů.

7. Hráč je zodpovědný za svůj účet a za veškerá porušení pravidel, kteréá by mohla být tímto účtem způsobena.

8. Je zakázáno prodávat účet případně herní věci (peníze, kredity, prostitutky atd.) za reálné peníze. Jakýkoliv pokus o prodej bude trestán BANem.

9. Dovolená je nezrušitelná. Veškeré ¸ádosti o její sundání budou ignorovány.

 

Chování hráče

1. Chovejte se na chatu slušně. ´ádné urá¸ky či jiná vulgární mluva (i prostřednictvím soukromé zprávy) nebude absolutně tolerována. V případě porušení bude hráč na svůj prohřešek upozorněn, případně mu bude omezena komunikace v délce stanovené členem týmu.

2. Národnostní, rasové urá¸ky a urá¸ky týkající se nábo¸enství jsou trestány okam¸itým banem.

3. Je zakázáno spamovat chat, zejména opakováním stejných věcí na okno chatboxu (posledních 12 příspěvků). Pokuste se i omezit přílišné pou¸ívání smajlíků, či stejných písmenek na jednom řádku.

4. Je zakázáno cíleně vyvolávat rozpory mezi hráči, navádět je k porušování pravidel, či jim vyhro¸ovat a zesměšňovat je. Toto se týká i vyhro¸ování v reálném ¸ivotě. 

5. Je zakázáno vytvoření nového účtu během trestu. Odměnou bude smazání nového účtu a prodlou¸ení trestu na účtu stávajícím.

6. Je přísně zakázáno cílené vyu¸ívání podpůrných externích programů či jiných úprav prohlí¸eče. 

7. Je přísně zakázáno propagovat jiné hry či servery se stejným či podobným zaměřením. Také je zakázáno veřejně probírat zále¸itosti týkající se jiných mafia her. Propagace her se trestá okam¸itým vyloučením hráče ze hry.

8. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí člena týmu a řídit se jím. Je zakázáno správnost těchto rozhodnutí řešit na chatu. V případě důvodného nesouhlasu s rozhodnutím se obraťte formou soukromé zprávy na Administrátora, případně majitele serveru, jedná-li se o nesouhlas s rozhodnutím Administrátora.

9. Je zakázáno účelné obcházení filtru

10. Je zakázáno vymýšlet si neexistující mise k získání určitých výhod (hlavně je řeč o kradení rodin tím, ¸e řeknete donovi rodiny, ¸e máte v misi úkol stát se donem jeho rodiny). Takovéto jednání bude trestáno resetem účtu.

11. Hráč je povinnen nahlásit jednání jiného hráče v rozporu s pravidly. Nenahlášení bude trestáno.

12. Je přísně zakázáno šířit osobní údaje ostatních bez jejich souhlasu. Tento zákaz se týká všech forem herní komunikace.

13. Je zakázáno schovávat odkaz na udělení/odebrání respekt bodu na profil. Zejména se jedná o ukrytí odkazu do tagu IMG, který automaticky zaručí R+ při navštívení profilu. Porušení bude trestáno smazáním celého profilu a BANem na 1 - 3 dny.

1. V případě, ¸e se hra stane dočasně nedostupnou, budeme se sna¸it o co nejspravedlivější náhradu za způsobené škody.

2. V případě výpadku hry je zakázáno vra¸dit určitou dobu po nahození serveru. Doba zákazu bude určena v PM, podle situace. Porušení tohoto pravidla bude trestáno dvojitou vra¸dou vraha a navrácením všeho vrátitelného oběti (objekty, síla ...). Toto pravidlo neplatí pro vra¸dění neaktivních hráčů (5 dní a déle).
   a) Toto pravidlo se týká i útoků na aktivní hráče za účelem zisku. 

3. Veškeré herní chyby je hráč povinen nahlásit členovi týmu. 

4. Je zakázáno účelně zakládat a rušit rodiny za účelem rodinných útoků.

 

Kolo

1. Hra je rozdělena na půlroční kola. Po ka¸dém ukončení kola dojde k resetu všech hráčů, zůstanou pouze kredity a osobní profil.

2. Kredity si nepřevádí do dalšího kola! Na začátku dalšího kola budete mít pouze ty kredity, které vyhrajete v kole současném.

 

Ostatní

1. Pravidla hry se mů¸u v průběhu mírně upravovat, hráči budou o změnách informováni prostřednictvím soukromé zprávy.

 

 
© Loyalty-mafia.cz Všechna práva vyhrazena